SẮC K ĐỒ DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN.

 

Dịch chấm sắc k: Lấy khoảng 10g dược liệu thm 30-40ml MeOH đun cch thuỷ 20 pht, gạn lấy dịch chiết thuỷ phn trong HCl 5% khoảng 1h. Sau khi thuỷ phn chiết bằng CHCl3. Chấm dịch chiết ln bản mỏng Silicagen 60 GF254 (Merck)

 Hệ dung mi khai triển: CHCl3: MeOH (19:1) 

1. Tam thất bắc; 2. Tam thất l xẻ; 3. Tam thất l nguyn; 4. Ru mo; 5. Nhn sm;

 

Sắc k đồ ở  λ = 254nm

Sắc k đồ ở  λ = 366nm

Sắc k đồ phun thuốc thử vanilin/H2SO4 ở  nh sng thường